Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Over ZNS

ZNS is een kleine sportvereniging voor Zuid – en Noordwolde en omgeving. Deze beide dorpjes liggen aan de noordelijke rand van de stad Groningen. De sporten vinden plaats in de sporthal aan de van Berumstraat te Zuidwolde.

Doel van onze vereniging is het aanbieden van sporten, zoals gym, volleybal, damessport en tafeltennis. We trachten daarmee het sporten, het sportplezier en tevens de gezondheid van individuen en de leefbaarheid van de dorpen te bevorderen.

Onze verenging is een echte omni-vereniging, wat wil zeggen dat wij niet één sport maar meerdere sporten binnen onze club verenigen, onder de hoede van één bestuur.

Kom gerust eens kijken en meedoen met een van de sporten.

Het bestuur

De vereniging Zuid- en Noordwolder Sportvereniging (ZNS) is opgericht in 1968. De algemene vergaderingen stelt het aantal bestuursleden vast. Bestuursleden hebben drie jaar zitting, waarna ze aftreden.

 • Johnny Nieborg, penningmeester, sinds 2016
 • Siebe Folkers, voorzitter van 1988 tot 1996, algemeen bestuurslid van 1996 tot 2012, secretaris sinds 2012

Wat doet het bestuur?

Het bestuur houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten, aantrekken van trainers, en alles wat te maken heeft met het scheppen van voorwaarden voor het uitoefenen van de sporten. Organisatie en gang van zaken binnen de vereniging wordt bepaald aan de hand van het huishoudelijk reglement en de statuten. Alle zaken rond lidmaatschap, contributie, regelingen, etc. worden hierin geregeld.

Werk en tijdsinspanning bestuursleden

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Werkzaamheden algemeen bestuurslid

 • Meehelpen bij clubactiviteiten zoals voorstellingen
 • Af en toe inkopen doen
 • Meehelpen met (koek)acties
 • Eventueel website beheer
 • Eventueel folders maken

Tijdsbesteding:

 • 4x 2 uur per jaar voor vergaderingen
 • 4x 2 uur voor activiteiten per jaar

Werkzaamheden voorzitter

 • Zelfde als algemeen bestuurslid
 • Vergadering organiseren
 • Overleg voeren met gemeente

Tijdsbesteding:

 • 4x 2 uur vergaderen per jaar
 • 4x 2 uur voor activiteiten per jaar
 • 4x 2 uur voor overleg/mailen met gemeente e.d. per jaar

Werkzaamheden penningmeester

 • Meevergaderen
 • Rekeningen aanmaken
 • Ledenadministratie
 • Sportadministratie

Tijdsbesteding

 • 4x 2 uur vergaderen per jaar
 • 12x 2 uur administratie per jaar

Werkzaamheden notulist

 • Agenda opstellen
 • Notulen opstellen

Tijdsbesteding:

 • 4x 2 uur vergaderen per jaar
 • 4x 2 uur agenda en notulen per jaar

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarbij het bestuur verantwoording aan de leden aflegt over het afgelopen jaar. Tijdens de algemene ledenvergadering komen de volgende punten aan bod:

 • Notulen vorige vergadering, verslag kascommissie, financieel verslag, begroting voor het komende jaar inclusief contributieveranderingen en nieuwe voorstellen en beleid.
 • De leden hebben het recht het woord te voeren en een voorstel in te dienen, mits ondersteund door tenminste 5 stemgerechtigden en als dat een voorstel geacht kan worden voort te vloeien uit de in behandeling zijnde agendapunten.
 • Ten aanzien van alle voorstellen besluit de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen.

Huishoudelijk reglement en statuten

De statuten kunt u opvragen bij de secretaris. Bekijk het huishoudelijk reglement hier.