Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Huishoudelijk reglement

1. Algemene bepalingen

1.1 Naam

Artikel 1.
Zuid-, Noordwolder Sportvereniging (afgekort ZNS).
Gevestigd in Zuidwolde, gemeente Bedum.
Ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 40023768.

1.2 Doel

Artikel 2.
Het bevorderen en het doen bevorderen van het menselijk bewegen door het beoefenen van de gymnastiek, het volleyballen, het badmintonnen, het zaalvoetballen en mogelijke andere zaalsporten.

Artikel 3.
Zij tracht dit doel te bereiken door geregelde praktische uitoefening van de verschillende sporten. Het deelnemen aan en/of uitschrijven van wedstrijden. Het geven van uitvoeringen en/of demonstraties.

1.3 Verenigingsjaar

artikel 4.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december daaraanvolgend.

2. Leden

2.1 leden

Artikel 5.
De vereniging heeft:

 1. Clubleden
 2. Jeugdclubleden
 3. Ereleden
 4. Bijzondere leden met een functie

2.2 Toelating van de leden

Artikel 6.
Geschied na schriftelijke aanmelding bij het bestuur met acceptatie van de daarbij horende plichten volgens statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 7.
Het bestuur beslist over de toelating.

3. Verplichtingen van de leden

Artikel 8.
De leden verplichten zich tot naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de organen van de vereniging.

Artikel 9.
Leden zijn verplicht eenmalig inschrijfgeld te betalen. Het streven is om de betaling van de contributie vanaf 2004 via automatische incasso, per kwartaal en bij vooruitbetaling te laten plaatsvinden.

Artikel 10.
Einde van het lidmaatschap vindt plaats zoals omschreven in artikel 7 van de statuten.

4. Rechten van de leden

Artikel 11.
De leden hebben recht op uitoefening van de sport (waarvoor zij ingeschreven staan) onder begeleiding.

Artikel 12.
De leden hebben recht op een uitnodiging voor het bijwonen en/of uitoefenen van bijzondere evenementen indien dit voor hen van toepassing is.

Artikel 13.
De leden hebben recht op uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering waarbij zij stemrecht hebben volgens art. 15 van de statuten.

Artikel 14.
Minderjarigen kunnen zich laten vertegenwoordigen door een wettelijke vertegenwoordiger.

5. Procedure bij wangedrag

5.1 Staat van beschuldiging, schorsing

Artikel 15.
Elk lid, dat zich schuldig maakt aan wangedragingen, de goede naam der vereniging opzettelijk schaadt of in ernstige mate tekort schiet in zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging, kan door het bestuur of door de technische leiding in staat van beschuldiging worden gesteld. Wanneer het bestuur daartoe termen aanwezig acht, wordt aangeklaagde als lid geschorst.

5.2 Verhoor aangeklaagde

Artikel 16.
Het bestuur belegt binnen drie weken na de vaststelling van de ontvangst van de aanklacht een bestuursvergadering, waar aangeklaagde gelegenheid krijgt zich mondeling te verdedigen. Bij verhindering of afwezigheid van aangeklaagde wordt binnen tien dagen een nieuwe vergadering belegd, waarin aangeklaagde, na bij aangetekend schrijven daartoe aanzegging te hebben gekregen, andermaal gelegenheid krijgt zich mondeling te verdedigen. In deze vergadering doet het bestuur uitspraak ongeacht of de beklaagde aanwezig is of niet. De in dit artikel neergelegde procedure is niet van toepassing op hen, die te kort zijn geschoten in hun contributieverplichtingen.

5.3 Toepassing strafmaatregelen, royement

Artikel 17.
Na toepassing van artikel 16 kan het bestuur op grond van de feiten, zoals die zich hebben voorgedaan en na verhoor van aangeklaagde en eventuele getuigen tot de volgende maatregelen besluiten:

 1. De staat van beschuldiging en eventueel de schorsing op te heffen zonder verder gevolg
 2. De schorsing tot het instellen van een nader onderzoek te verlengen
 3. Aangeklaagde een berisping toe te dienen en vervolgens te handelen als onder a. is vermeld
 4. Aangeklaagde bij wijze van strafmaatregel onder het oog te brengen dat het belang van de vereniging of dat van hem zelf vereist, dat aangeklaagde met onmiddellijke inwerkingtreding als lid bedankt
 5. Aangeklaagde te royeren als lid van de vereniging, wat ondermeer geschiedt als hij/zij weigert te voldoen aan een opgelegde maatregel sub. d. Het bestuur is gerechtigd op grond van het constateren van het enkele feit van het niet nakoming van de verplichtingen inzake contributiebetaling, na een tot tweemaal toe herhaalde waarschuwing, de nalatige te royeren.

Een door het bestuur opgelegde strafmaatregel is onmiddellijk van kracht.

5.4 Beroep

Artikel 18.
Voor hen, die menen dat te hunnen aanzien ten onrechte een strafmaatregel is toegepast, dan wel te zware straf is opgelegd, staat binnen een termijn van vier weken na dagtekening van het besluit van het bestuur beroep open op de algemene ledenvergadering.
Bij niet nakoming van de contributieverplichtingen kan het beroep niet worden ingesteld.

6. Contributie

6.1 Hoogte van de contributie

Artikel 19.
De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op de algemene jaarvergadering en gaat in per de 1e van het volgende kwartaal aansluitend op de jaarvergadering.

Artikel 20.
De hoogte van de contributie wordt mede bepaald door de hoogte van de kosten van trainer, zaalhuur en groepsgrootte.

6.2 Betaling

Artikel 21.
Naast de contributie zijn leden verplicht om eventuele bondsbijdrage te betalen. De jaarlijkse bondsbijdrage zal verrekend worden in de contributie.

Artikel 22.
Betaling van de contributie geschiedt door middel van accept-giro
Het streven is om nieuwe leden (na 2004) de contributie d.m.v. automatische incasso te laten voldoen.

Artikel 23.
Contante betaling kan, bij uitzondering, alleen dan gebeuren na toestemming van het bestuur.

7. Kleding

Artikel 24.
Het is voor de leden verplicht om bij trainingen een sporttenue te dragen. Bij wedstrijden/demonstraties en naar buiten toetredende activiteiten is het verplicht om het afgesproken (club)tenue te dragen, tenzij het bestuur anders beslist.

8. Bestuurlijke organisatie

8.1 Het bestuur

Artikel 25.
Het bestuur is georganiseerd zoals beschreven in art.10/11 van de statuten.

Artikel 26.
Het bestuur heeft de uitvoerende macht en het beheer der gelden en houdt toezicht op de naleving van statuten en reglementen. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft der bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Het bestuur is verantwoording aan de algemene ledenvergadering schuldig. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of wanneer twee leden van het bestuur dat wensen. Laatstbedoelde vergadering moet binnen vier weken na de daartoe geuite wens worden belegd.

8.2 Het dagelijks bestuur

Artikel 27.
Het dagelijks bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester, is belast met de dagelijkse werkzaamheden en is verantwoording schuldig aan het bestuur.

8.3 De voorzitter

Artikel 28.
De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging. Hij leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij de officiële gelegenheden. Hij beslist in bestuursvergaderingen bij staking van stemmen.

8.4 Het secretariaat

De secretaris heeft de eindverantwoording voor het secretariaat.

Artikel 29.
Het secretariaat is onder meer belast met:

 1. het bijhouden van de notulen van de vergaderingen
 2. het voeren van de algemene correspondentie
 3. het in goed geordende staat houden van het archief
 4. het jaarlijks op de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen jaar

8.5 De penningmeester

Artikel 30.

De penningmeester beheert de gelden der vereniging.

 • Hij is verantwoordelijk voor het innen en het administreren van de contributie en de donatiegelden (waarin hij zo nodig wordt bijgestaan door de 2e penningmeester) en nader door het bestuur aan te wijzen personen met inning van contributies en dergelijke belast.
 • Hij brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit op de algemene vergadering over de financiële positie van de vereniging in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar.
 • Hij beheert en administreert de door de vereniging ingestelde reserve fondsen of andere fondsen voor een bepaald doel. Tevens dient hij een door het bestuur vooraf goedgekeurde begroting voor het komende verenigingsjaar in.
 • Tot de taak van de penningmeester behoort tevens het opstellen van een lijst van alle bezittingen der vereniging en de verzorging van het algemene ledenregister.
 • Hij is verplicht om de aan hem afgedragen gelden of de aan zijn zorg toevertrouwde gelden der vereniging op verantwoorde wijze te bewaren. De contanten in kas zullen in het algemeen een bedrag van €200,- niet te boven mogen gaan. Het meerdere zal op een door het bestuur bepaalde wijze moeten worden belegd bij een spaarbank als anderszins.
 • De penningmeester behoeft machtiging van het dagelijks bestuur om grotere bedragen dan €5000,- van de belegde gelden op te nemen of daarvan rechtstreeks betalingen te doen.

8.6 De kascommissie

Artikel 31.
De kascommissie bestaat uit 2 leden, door de jaarlijkse algemene vergadering voor ėėn jaar te verkiezen. Leden van het bestuur hebben bij deze verkiezing geen stemrecht en zijn niet als zodanig verkiesbaar. Zij is belast met de controle en het toezicht op het geldelijke beheer van de penningmeester en brengt hiervan rapport uit aan het bestuur. Dit rapport wordt aan de jaarlijkse algemene vergadering aangeboden en zal strekken tot het al of niet goedkeuren van het door de penningmeester gevoerde beleid. Zij heeft het recht te allen tijde  inzage van de boeken en bescheiden van de penningmeester te nemen. Bij geconstateerde of vermoedelijke onregelmatigheden brengt zij onmiddellijk verslag uit aan het bestuur.

Artikel 32.
De kascommissie heeft bevoegdheden zoals beschreven in art.12 van de statuten.

8.7 De materiaalcommissaris

Artikel 33.
De materiaalcommissaris wordt door en uit het bestuur gekozen. Aan haar/hem is de zorg voor het materiaal opgedragen onder controle van het dagelijks bestuur. Zij/hij houdt het dagelijks bestuur op de hoogte van de onderhoudstoestand van het materiaal. Bij constateren van beduidende gebreken zal het herstel in overleg met het bestuur aan derden kunnen worden overgedragen.

8.8 De technische leiding

Artikel 34.
Lid 1:  De vereniging kan ėėn of meerdere technische leiders in vaste dienst nemen tegen nader met deze technische leiders overeen te komen arbeidsvoorwaarden.
Lid 2:  Daarnaast kan de vereniging gebruik maken van vrijwilligers als technisch leider tegen een vrijwilligers vergoeding.

9. Algemene vergadering

Artikel 35.
Jaarlijks wordt een algemene leden vergadering gehouden waarbij het bestuur verantwoording aan de leden aflegt over het afgelopen jaar.
Algemene regels rondom de jaarvergadering staan omschreven in art. 13/14/15 van de statuten.

Artikel 36.
Tijdens de vergadering komen de volgende punten aan de orde:

 1. Notulen vorige vergadering
 2. Vaststelling van het jaarverslag
 3. Verslag kascommissie
 4. Benoeming nieuwe kascommissie
 5. Financieel verslag
 6. Begroting voor het komende jaar
 7. Ingekomen voorstellen

Artikel 37.
Naast de jaarvergadering kan het bestuur een extra ledenvergadering uitschrijven.

Artikel 38.
De leden hebben het recht het woord te voeren. Zij hebben ook het recht staande de vergadering een voorstel in te dienen, mits ondersteund door tenminste 5 stemgerechtigden en mits dat een voorstel geacht kan worden voort te vloeien uit de in behandeling zijnde agendapunten. Ten aanzien van alle voorstellen besluit de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen.
Schriftelijk door hen ingediende voorstellen moeten in het algemeen tenminste  tien dagen voor de algemene vergadering bij de secretaris zijn ingekomen.

10. Slotbepalingen

10.1 Wijziging huishoudelijk reglement

Artikel 39.
Wijzigingen van het huishoudelijk reglement kan slechts plaatsvinden na een besluit van de jaarvergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin een wijziging van het huishoudelijk reglement wordt voorgesteld.

Artikel 40.
Wijziging kan plaatsvinden met een verkregen meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen. De voorstellen daartoe moeten tenminste 4 weken voor de vastgelegde jaarvergadering aan de leden op de gebruikelijke wijze zijn bekend gemaakt.

10.2 Ontoereikende bepalingen

Artikel 39.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of een artikel voor verschillende uitleggingen vatbaar is, beslist het bestuur.

10.3 Ingang huishoudelijk reglement

Artikel 40.
Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag volgende op die waarin de jaarvergadering het besluit daartoe heeft genomen.
Elk lid kan een exemplaar van dit reglement aanschaffen tegen de daarvoor door het bestuur nader vastgestelde prijs.

Aldus vastgesteld in de jaarvergadering van 24 maart 2004.

Voorzitter:                  P. vd Wal

Secretaris:                  I. Warringa

Penningmeester:        H. Huisjes